PETRA ŠTĚPÁNKOVÁ

Energetické poradenství

energetické dobro

zlepšujeme situace na trhu s energiemi

VZDěLÁVáME ODBORNOU I šIROKOU VeřEJNOST A ODSTRAňUJEME MEDIÁLNÍ šUM. PRO NAšE KLIENTY PřINÁšÍME NEjVHODNějšÍ řešení JEJICH ENERGETICKYCH POTřEB. DOHLIžÍME NA PRAVIDLA HRY. TVOřÍME šTÍT PROTI NEETICKÉMU CHOVÁNÍ VELKýCH dodavatelů a zbytečnému nárůstu nákladů jsME OPTIMAL ENERGY